ساغر
جام معرفت در مسیر دانایی ( ادبی،علمی،فرهنگی و اجتماعی)
تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ | نویسنده : رضا اسعدی - محمد رحیم پور

گروه 1 : حرف هاي ا ( همزه ي آغاز ) ، مانند اجرا ، عدل و ء ( همزه ي مياني و پاياني )   و ( ع ) با واج مشترك / ء / (همزه ) ، مانند رأي ، جمع 

گروه 2 : حرف هاي « ت و ط » با واج مشترك / ت /  نبات ، نشاط  

گروه 3 : حرف هاي « ث ،‌ س و ص » با واج مشترك / س/ مانند : ثنا ، سما ، صفا

گروه 4 : حرف هاي « ح و هـ » باواج مشترك /هـ /مانند : حامد ، هاشم

گروه 5 : حرف هاي « ذ ، ز ، ض و ظ » با واج مشترك / ز / مانند : ذرّه ،‌زاهد ، ضرب ، ظاهر

گروه 6 : حرف هاي « غ و ق » با واج مشترك / ق / يا /غ / مانند : غافل و قابل

1- واج / a /     : « ء » و « ع »          2- واج /t/ «‌ ت » و « ط »        3- واج / h / : « ح » و « هـ »                4- واج / z / :  « ذ» و « ز » و «ض» و « ظ » 

 5- واج / s / : « ث » و « س » و « ص »                     6-واج /g/ : «ق»و «غ»

v          اگرچه هر يك از حرف هاي «غ» و «ق» در گويش هاي محلي استان فارس واج جداگانه اي به حساب مي آيند ولي در اين جا زبان معيار مورد نظر است .

3 با تغيير واج اول : آن ، بان ، جان ، خان ،دان ، ران                               با تغيير واج سوم : نام ،ناز ، ناب ، ناف، ناس، نار

4 -   برادر ابراهيم – همان كه از در وارد شد- دانشجوست.

  الف ) آن كسي كه از در واردشد ،‌برادر ابراهيم و دانشجوست .           ب )  آن دانشجو كه از در وارد شد ، برادر ابراهيم است .

   پ ) ابراهيم ،‌همان كسي كه از در وارد شد ، برادرش دانشجوست .    ت ) برادر ابراهيم كه دانشجوست ، از در وارد شد .

     به دوست همسايه ام ، سلام كردم .        الف ) به دوستي كه همسايه ي من است ، سلام كردم .           ب) به كسي كه دوست همسايه ي من است، سلام كردم .

      دوفعل معلوم ومجهول بنويسيد

   الف ) دو فعل معلوم ويك مجهول بنويسيد .   ب ) دو فعل معلوم و دو فعل مجهول بنويسيد .     پ ) دو فعل، يكي معلوم و يكي مجهول بنويسيد.

     علي مثل خواهرش دانشجو نيست .        الف ) علي و خواهرش دانشجو نيستند .   ب ) خواهر علي دانشجوست اما علي دانشجو نيست .

   پ ) علي مثل خواهرش دانشجو نيست بلكه فقط اداي دانشجو بودن را در مي آورد.

    سعيد باپدر ومادر معلمش برگشت     الف ) پدر و مادر سعيد معلم هستند ؛ او با آن ها برگشت .        ب ) سعيد با پدر و مادر معلم خودش برگشت .    پ ) سعيد با پدرش كه معلم نيست و مادرش كه معلم است  برگشت .

خود آزمايي درس شانزدهم ( گروه اسمي 1 ) صفحه 98 و 99                  

1  - از ديوان        عظيم               رودكي             صد             دفتر              

         هسته       وابسته ي پسين           وابسته پسين     وابسته ي پيشين      هسته

                           ( صفت)                (مضاف اليه )         صفت شمارشي

 

        يك               شعر           مبالغه آميز              منسوب به رشيدي                 تعداد          ابيات              آن

وابسته ي پيشين         هسته           وابسته ي پسين             وابسته ي پسين    متمم صفت                هسته       وابسته ي پسين    وابسته ي پسين

 ( صفت شمارشي )                          (صفت )                         ( صفت )                                                     (مضاف اليه)       (مضاف اليه مضاف اليه )  

   يك ميليون و سيصد هزار     بيت                     باقي            اندك            شك

     وابسته ي پيشين                         هسته                      هسته               هسته                هسته

             (صفت شمارشي )

       روز گار    فّرخي     و عنصري ،                             بازمانده ي         اشعار                او

     هسته         وابسته پسين           وابسته پسين                      هسته               وابسته ي پسين        وابسته ي پسين

                   (مضاف اليه )        معطوف (مضاف اليه )                                       ( مضاف اليه )         ( مضاف اليه مضاف اليه  )       

    

    قابل        ملاحظه                                    از ميان رفتن           اشعار                 او ،

      هسته          وابسته ي پسين                          هسته                       وابسته ي پسين          وابسته ي پسين

                        (مضاف اليه )                                                           (مضاف اليه )        (مضاف اليه مضاف اليه )                                                             

       اين            تصور                ذهن                         اشعار         او                             نابود

وابسته ي پسين      هسته                    هسته                           هسته        وابسته ي پسين                   هسته

(صفت اشاره )                                                                                    ( مضاف اليه )

2 ديوان : مفرد ،عام ,ساده, شناس      / روزگار : مفرد  ،عام  ، مشتق ،شناس  /       دفتر : مفرد، عام  ،  ساده   ، جنس  /  بازمانده : مفرد، عام ، ساده ، جنس

 شعر : مفرد ، عام  ، ساده، شناس  /   تصور : مفرد  ، عام  ، ساده ، شناس  /   تعداد : اسم جمع ، عام  ، ساده ، شناس  /  ذهن  :  مفرد  ، عام ، ساده ، جنس 

 بيت: مفرد، عام ، ساده ،جنس / اشعار : جمع مكسر ، عام ، ساده ، شناس /  باقي : مفرد ، عام ، ساده،جنس / از ميان رفتن : مفرد ، عام  ، مشتق  ، مركب  ، شناس   /   اندك : مفرد  ، عام ، ساده، جنس  /   قابل : مفرد ، عام، ساده ، جنس   / شك : مفرد ، عام ، ساده ، جنس /   نابود : مفرد ، عام ، مشتق، جنس

نـمـودار پـيـكـانـي  

3-  شاهنامه ي   فردوسي    /          سند  افتخار  زبان   فارسي           /     هيچ   ابهامي   /    آغاز    عصر   جديد ي           يا            آغاز    عصر  ي  جديد

   كشف   حقيقت   گردش   زمين            /  سپيده دم    اين    عصر         /   طلب       شير      فروش   /   همين   اجبار     معيشت/     

 كله ي      هر        زبان نفهم   /         دو         خط       موازي        /  دل سوزي    آن   مكارترين   سوادگرانهر    يك    سا عت /   اين چنين    بزرگ مردي

نـمـودار درخـتي

           شاهنامه  فردوسي                         هيچ ابهامي                                    طلب شير فروش                            هميـن اجبـار  مـعـيشت

                    هسته                 وابسته                         وابسته             هسته                                        هسته             وابسته                                            وابسته     هسته    وابسته

                 شاهنامه ي      فرودسي                              هيچ            ابهامي                                          طلب               شير فروش                                       همين     اجبار      معيشت

                             هريك ساعت                              اين چنين بزرگ مردي                                             دو  خـط   مـوازي

                    وابسته(1)      وابسته (2)        هسته                              وابسته              هسته                                                       وابسته       هسته        وابسته

                         هر              يك               ساعت                         اين چنين            بزرگ مردي                                                     دو             خط         موازي

               آغاز عصر جديد                                  سپيده دم اين عصر                    كله ي هر زبان نفهمي                            

                     هسته             وابسته                                        هسته           وابسته                                هسته               وابسته

                   آغاز             عصر جديد                                  سپيده دم        اين عصر                               كله              هر زبان نفهمي

                                     هسته         وابسته                                              وابسته     هسته                                       وابسته        هسته

                                      عصر        جديد                                                  اين         عصر                                          هر       زبان نفهمي

          كشف حقيقت گردش زمين                                                                            دل سوزي آن مكارترين سوداگران

                       هسته               وابسته                                                                                                        هسته                                   وابسته

                 كشف              حقيقت گردش زمين                                                                                   دل سوزي                     آن مكارترين سوداگران       

                                            هسته          وابسته                                                                                                             وابسته(1)       وابسته(2)     هسته       وابسته (3)

                                         حقيقت       گردش زمين                                                                                                           آن                 مكارترين      سوداگر        آن

                                                              هسته          وابسته                                                                                                              

                                                               گردش          زمين                                                                                                                    

 

4 - ساده :فردوسي، ابهام ، كار ، كشف ، حقيقت ، زمين ، آغاز ، عصر ، گاليله ، طب ، اجبار ، معيشت ، كله ، خط ، موازي، ساعت ، ايتاليا

 مشتق : گردش(بن مضارع+ پسوند) ، ناگزير(پيشوند +اسم )، بي نهايت(پيشوند + اسم)  ، سوداگر(اسم +پسوند) .

 مركب : شاهنامه(اسم +اسم ) ، شيرفروش(اسم + بن مضارع) ، چندرغاز(اسم +اسم ) ، بزرگ مرد(صفت +اسم )

 مشتق مركب : سپيده دم(صفت +ه + اسم ) ، زبان نفهم(اسم + پيشوند+ اسم ) ، دل سوزي( اسم + بن مضارع +ياي مصدري )                                    

5- تك هجايي : سر، پر، كه ، به ، از ، ما ، كارد، كاشت ، كار                              دوهجايي : شيراز ، دفتر، سرما ، گرما ، بزرگ، فرهنگ

   سه هجايي : مربع ، پرداختن ، دبستان ، دل سوزي ، وام گزار                        چند هجايي : دانش آموز ، دانشمندان ، اتومبيل ، شنبليله

6-معاني مختلف گزاردن:     انجام دادن : كارگزار، خدمتگزار         ادا كردن : نمازگزار، شكر گزار ، حق گزار               پرداختن : وام گزار، خراجگزار                                                                                 

تعبير كردن : خواب گزار        گفتن و بيان كردن : سخن گزار ، خبر گزار، پيغام گزار، پاسخ گزار    رسانيدن وتبليغ كردن : پيغام گزار                                                                          

 شرح وتفسير نمودن  -  تعيين كردن  - صرف كردن - اظهار كردن -  ترجمه كردن - خرج كردن - طرح كردن -   به جا آوردن   

خود آزمايي درس هفدهم   ( روش تحقيق (2)  ) صفحه 107

1-       فعاليت دانش آموزي است .                2- فعاليت دانش آموزي است .

3- ضربت : يك بار زدن ، زدن ، زخم ، كوب                                   ضربه: يك بار زدن ، زدن ، ضربت ، زخم ، كوب ،  

       مراقبت : مواظبت كردن ، نگاهباني كردن                               مراقبه : نگاهداشتن قلب از بدي ها ، يكي از مراحل سلوك است .

       ارادت : توجه خاص مريدبه مرشد و سالك به پير و امثال آن ، اخلاص واظهار كوچكي در دوستي ، دوستي از روي اعتقاد وايمان

        اراده : ميل ، قصد ، آهنگ ، خواستن ، مشيت ، قضا ، قدر، تقدير

4-      خير، اسم خاص با جمع بستن به اسم عام تبديل نمي شود ؛ زيرا«ها» دراينجا علامت جمع نيست بلكه نشانه ي نوع است ونظاير آن ها مورد نظر است و در حالت جمع نيز  بر اشخاص خاص دلالت مي كند مثل، سعدي ها يعني افرادي مانند سعدي .

خود آزمايي درس هجدهم  ( گروه اسمي (2)  ) صفحه 112 و 113

1 – تركيب هاي وصفي : دشتي پر از گاو ، آن جا، صحـرايي پر از اسب ، اين اسب ها  ، گوسفنـد هاي بسيار ،  اين همـه رمه ، غـلامان بسيـار ، اين غلامان ، سرايي آراسته ، آن جا ، اين سرا، اين اندازه ، دستاري كهنه و پاره پاره و همه چيز .

تركيب هاي اضافي : عميد نيشابور ، بندگان عميد ، درون شهر ، سراي عميد نيشابور و سراي كه ؟

2 – ديوانه درخط اول « ناشناس » و درخط ششم «شناس » است .

        سراسراي اول در خط ششم «ناشناس » وسراي دوم در خط ششم « شناس» يعني سراي عميد است .

3 –    اين          همه            رمه    / سراي     عميد           نيشابور/  گوسفند  هاي           بسيار   /      بندگان                  امير

وابسته ي پيشين   وابسته ي پيشين   هسته  /   هسته   وابسته ي پسين   وابسته ي پسين     هسته    وابسته ي پسين  وابسته ي پسين    هسته  وابسته ي پسين    وابسته ي پسين

 (صفت اشاره )   (صفت مبهم)               /                (مضاف اليه)    (مضاف اليه )    /        (علامت جمع)   ( صفت بياني)   /         ( علامت جمع)     ( مضاف اليه)

4 – 

فعل

بن مضارع

صفت مشتق

بن ماضي

صفت مشتق

گفته بودي

گو

گويا ، گوينده (فاعلي)

گفت

گفته (مفعولي )

گذشت

گذر

گذرا، گذرنده ،گذران(فاعلي)

گذشت

گذشته ( مفعولي )

خواهيد ديد

بين

بينا ، بيننده (فاعلي)

ديد

ديده( مفعولي )

نمي دانيم

دان

دانا ، داننده(فاعلي)

دانست

دانسته( مفعولي )

 

هر يك از اين واژه ها در زمان گذشته ، معني ديگري غير از آن چه امروزه معمول است ، داشته اند :

خدا= صاحب  / شوخ =چرك / كثيف= انبوه / رعنا= خود پسند ، احمق / مزخرف = زراندود و بي ارزش

6 ارزش گذاري ، خواب گزار ، شماره گذاري ، قانون گذاران ، كارگزاران .

7 امام حسين و تسليم ؟!   /   خسيس و بخشش ؟!

 

 

 

 

خود آزمايي درس نوزدهم  ( مرجع شناسي ) صفحه 122

فعاليت دانش آموزي است .

از بن مضارع يا ماضي فعل هاي زير اسم مشتق مي سازيم :

فعل

بن مضارع

اسم مشتق

بن ماضي

اسم مشتق

مي رفت

رو

روش

رفت

رفتار، رفتن

پرسيد

پرس

پرسش

پر سيد

پرسيدن

ديد

بين

بينش

ديد

ديدار، ديدن ، ديده (چشم)

گفتن

گوي

گويش

گفت

گفتار، گفتن

آفريد

آفرين

آفرينش

آفريد

آفريدن ،آفريده (مخلوق)

مي بخشيد

بخش

بخشش

بخشيد

بخشيدن

خود آزمايي درس بيستم  ( گروه اسمي (3)  )ضمير صفحه 126

1 مدير آن روزنامه /  او اشرف الدين قزويني / انتشار آن    روزنامه  / موزّعان او   نسيم شمال

هركدام كودكان  /از  او  نسيم شمال ( اشرف الدين قزويني )  / من    سعيد نفيسي / اشعار او اشرف الدين قزويني

من      سعيد نفيسي / از او     اشرف الدين قزويني  / ازوي     اشرف الدين قزويني  /بي دريغ او  اشرف الدين قزويني .

2 شبه جمله ها عبارتند از  : دريغا ، افسوس كه آنان نوشته اند  ، بسم الله

«افسوس خوردن » و « واي واي گفتن » كاربرد اسمي دارد و شبه جمله نيست .

4- برادرم ، بعد از بيماري از روحيه خوبي برخوردار شده است .

  ـ  به همت منتقدان از آثار ادبي خوبي برخودار مي شويم .

خود آزمايي درس بيست ويكم : ( املا و گزينش هاي املايي 1 ) صفحه 132

الم ودرد/الم وشادي / علم و پرچم /علم وبيرق/ اسير وگرفتار / عسير و دشوار / اثير وكره ي آتش / متبوع وپيروي شده /متبوع وفرمانروا/تابع ومتبوع /مطبوع و دل پذير/مطبوع و دل انگيز / مطبوع و چاپ شده .

2   گروه 1:« ء » و « ع » اليم و عليم /امارت و عمارت / ضيا، و ضياع /آب ، تأييد ، عظيم ، بعيد

        گروه2: « ت » و «‌ ط » باتري و باطل /طين و تين / حياط و حيات

        گروه 3: « س » و « ث » و « ص » سالم وثابت وصادق / اسرار و اصرار / ثواب و صواب / سنا و ثنا

3 زيرا در گروه سه حرفي انتخاب بايد بين سه صورت از يك واج انجام گيرد اما درگروه دو حرفي انتخاب درست بايد بين دو صورت از يك واج انجام گيرد به همين دليل امكان خطا در گزينش وانتخاب گروه سه حرفي دو برابر مي شود ؛ مثلاً اگر به ما بگويند بنويس « ثابت » از بين سه حالت ، بايد يكي را انتخاب كنيم :‌ثابت ، صابت ، سابت ؛ اما در گروه دو حرفي اين خطا كم تر مي شود ؛ زيرااز دو شكل يك شكل را انتخاب مي كنيم : علم و الم

خود آزمايي درس بيست ودوم : ( مقاله نويسي 1 ) صفحه 144

1-   فعاليت دانش آموزي است . براي نمونه مشخصات كتاب شناسي ، داستان نويسي

   براهني ، رضا ، قصّه نويسي ، انتشارات اشرفي ، 1348                               /         كيميا و خاك ، نشر مرغ آمين ، 1362

سپانلو ،‌ محمد علي ، اعتلاي رمان نويسي در ايران ، كتاب جمعه ، 1358         /        گلشيري ، هوشنگ ، سي سال رمان نويسي ، جنگ اصفهان ، تابستان 46

مير صادقي ، جمال ، قصّه ، داستان كوتاه ، رمان ، انتشارات آگاه ، 1360           /       عناصر داستان ، انتشارات شفا ، 1364

2 هر دانش آموزي به دلخواه مي تواند درباره يكي از موضوعات برگه نويسي كند .

 

 

 

 

 

خود آزمايي درس بيست وسوم  ( گروه قيدي ) صفحه 150

1-  اخيراً = قيد مختص،نشانه دار ،تنوين دار  / روزي=بي نشانه ،  قيد مشترك با اسم / غالباً= نشانه دار، تنوين دار ،قيد مختص / گاه = بي نشانه ، اسم مشترك با قيد/ روز به روز = قيد مختص / شايد= بي نشانه ، قيد مشترك  / به قول طبيبان= قيد مشترك با اسم / ظاهراً= نشانه دار، تنوين دار، قيد مختص  / هر وقت= بي نشانه ، قيد مشترك با اسم / با استفاده از تمام وسايل ممكن = نشانه دار، متمم قيدي / با مشورت افراد بصير = نشانه دار، متمم قيدي /  طي مدت كافي= بي نشانه ،قيد مشترك با اسم / فوراً  =نشانه دار ، تنوين دار،قيد مختص

2- اين دانش آموز خوش خط است . معمولا دانش آموزان راهنمايي خوش خط مي نويسند

                                  مسند                                                           قيد

-          امروز يكشنبه است . يكشنبه به تهران مي رود.                   /               مادرش هميشه خندان بود . مادر ، خندان وارد خانه شد .

                                مسند                    قيد                                                                      مسند                         قيد

-          او پس از شنيدن خبر ، وحشت زده شد . دانش آموز، وحشت زده به مدرسه آمد .

                                              مسند                                       قيد

-          حال بيمار چه طور است ؟‌ او چه طور توانست خود را از دست دشمن نجات دهد ؟

                            مسند                 قيد

3   من از شنيدن سخنان استاد بهره مند وبه او مشتاق شدم .                                 بايد از زشتي ها پرهيز و با آن ها مبارزه كرد .

4 من از دعوا كردن با مردم مي پرهيزم . /من از اسراف در كارها مي پرهيزم .

-            - آن ها پس از سال ها دوري به هم بر خوردند ./  از شدت باران كاسته شد ./ از گرماي هوا كاسته شد.

خود آزمايي درس بيست وچهارم ( ساخت واژه )  صفحه 154

1-       داشته باشند:(ه) اشتقاقي ، (- ند) تصريفي                آفرينش : ساخت واژه ي اشتقاقي                   يكي ، عالي ترين : ساخت واژه ي تصريفي          انساني : ساخت واژه ي اشتقاقي                              ادبيات : (ي) اشتقاقي ، (ات ) تصريفي           آزادي : اشتقاقي                                                                                           آگاهي : ساخت واژه ي اشتقاقي                            جست وجوي : اشتقاقي                                 خواهند داشت : تصريفي                                                                        نويسندگان : (نده) اشتقاقي ،(ان)تصريفي               عملي  : تصريفي                    مي دهند : تصريفي                             مي نويسند : تصريفي

2-      در فعل مضارع التزامي وفعل امر « وند » تصريفي «‌ ب »‌ به كار مي رود : بخورم ، بروم ، بنويسم ./بخور، برو، بنويس.

      در فعل هاي ماضي استمراري و مضارع اخباري نيز « وند » « مي » به كار مي رود : مي رفتم ، مي روم .

3 سخن سرايان : تصريفي              داستان ها : تصريفي                     ادبي :اشتقاقي                    سرشناس ترين : تصريفي                            آزادگان : «‌ ه » وند اشتقاقي و « ان يا«گان »تصريفي                           دل انگيزي : اشتقاقي  ( ي مصدري )            سودمند : اشتقاقي

 4 واژه هاي  مشتق  : خريدار ، جلوه گر

       واژه هاي مركب  : گلاب گير ، جنگ افزار ، ني نامه ،‌كم مصرف ،‌اغراق آميز ، باريك بين ، اسرار آميز

       واژه هاي مشتق مركب  : خيرخواهي ،قرآن خواني ، رنگارنگ ، گوناگون .

خود آزمايي درس بيست وپنجم  ( مقاله نويسي 2 ) صفحه 161

1 مقاله ي «كتاب وكتاب خواني » استدلالي و پژوهشي است .                    مقاله «چنين رفت و  …»علمي ، تحقيقي ، تحليلي است .

3 ما : ضمير شخصي جدا / آن : ضمير اشاره / همه :‌ضمير مبهم / آن : ضمير اشاره               «چه » در جمله چه بخوانند : ضمير پرسشي است .

خود آزمايي درس بيت وششم  ( املا ، گزينش هاي املايي 2 )  صفحه 165

1 لذت :لذيذ ، لذايذ ، التذاذ، متلذذ .                                              حزن : محزون ، احزان ،حزين .             

     فصل: فصول ، انفصال ، منفصل ، فاصله ،مفاصل .                         صغر : مصغر ، صغار ، اصغر ، صغير، صغري ، تصغير .

2 - «‌ ره »  : رحمت الله عليه  / « رض »  :  رضي الله عنه .  /  « ق . م » : قبل از ميلاد  /  « هـ . ش »  : هجري شمسي .

 

 

 

 

 

 

 

خود آزمايي درس بيست وهفتم  ( جمله مركب ) صفحه 169

1- چون               هوا سرد شده بود ،         ماشين روشن نشد .               - مشكل بود               كه                                 آن ها از رودخانه بگذرند .

 پيوند وابسته ساز      جمله ي وابسته             جمله ي هسته               جمله ي هسته          پيوند وابسته ساز               جمله ي وابسته

- عجله كردم             كه                         به قطار برسم .                       - هنگامي كه         كليد را زدم             اتاق كاملا روشن شد .  

جمله ي هسته       پيوند وابسته ساز      جمله ي وابسته                 پيوند وابسته ساز        جمله ي وابسته                   جمله ي هسته

 

- آمده ام                تا                       شما را به عروسي دعوت كنم     /         - چون            از تأخير قطار خبر داشتيم ،                عجله نكرديم   

جمله ي هسته    پيوند وابسته ساز                  جمله ي وابسته                           پيوند وابسته ساز            جمله ي وابسته                         جمله ي هسته

- او از كاري   كه        كرده است                                پشيمان خواهد شد

                    پيوند وابسته ساز         جمله ي وابسته                             جمله هسته

2 اگر درس بخواني ، در امتحانات موفق خواهي شد .                                                       چون آفتاب در آمد ، بيرون رفتيم .

       چون برق رفت ،  خوابيدم                                                                           تازه به محله رسيده بودم كه صداي ماشين به گوشم رسيد .

      آمدم  كه شما رابا خودم ببرم .                                                  ديروز به كتابخانه رفته بودم   براي اين كه پاسخ سؤ الهاي درسي را پيدا كنم .

      تا از پله ها پايين آمدم ،  عمويم را در مقابل در ديدم .                                              تا درس نخواني   موفق نشوي .

      به رودخانه رفته بوديم تا ماهي بگيريم .                                                                       به مدرسه رفتم تا او را ببينم .

     من كه از دانش آموزا ن اين مدرسه هستم ، از مدير آن رضايت دارم .                      

3-       اما/ يا؟/ و/

زيرا « اما » ، «يا» ، «و» از پيوندهاي وابسته ساز نيستند و دو جمله را به هم وابسته نمي كنند وهيچ كدام از اين جمله ها جزئي از ديگري نيستند بلكه اين حروف از حروف پيوند همپايه ساز هستند وجمله ها را همپايه مي سازند .

4-آواز و آوازه  (آوازه : شهرت  )  /      روان و روانه از نظر كاربردي با هم متفاوت است . بقيه ي واژه ها از لحاظ معنايي وكاربرد تفاوتي ندارد.  

  خود آزمايي درس بيست وهشتم «گزارش نويسي » صفحه 182

1-       تكليف دانش آموزان است .     

2-       موضوع : فرهنگي ادبي         حجم : كوتاه واجمالي              كيفيت تهيه : فردي از طريق مشاهده

3-      اگر پرهيزگار باشيد ، مورد لطف خدا قرار مي گيريد .

تا شما را ديدم ، موضوع را به ياد آوردم / بيا تا قدر يكديگر  بدانيم .

چون كارم تمام نشده است ، نمي توانم به مسافرت بروم .

هنگامي كه به خانه رسيدم ، پدرم به خانه آمده بود .

گرچه امسال بارندگي كم بود با اين حال چشمه هاي آذربايجان همچنان مي جوشيد.

هر چند اطبا تلاش كردند ، نتوانستند او را نجات دهند .